بابا طاهر
توسط : گردباد

به دریا بنگرم دریا تو بینم

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم

به هر چه بنگرم کوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا تو بینم

جمعه 11/8/1386 - 1:8
پسندیدم 0
UserName