می خواهی هرگز زمین نخوری ؟
توسط : نگارینا
 

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری،آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی...

 

                                        گاندی

جمعه 11/8/1386 - 0:19
پسندیدم 0
UserName