ارزش انجام دهنده کارهاى خير
توسط : mansoor86

نيکوکار، از کار نيک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است.

پنج شنبه 10/8/1386 - 22:56
پسندیدم 0
UserName