ضرب المثلهایی از چهار گوشه دنیا
توسط : mohsen_yahoo

از آب آرام و بی حرکت بترسید که خیلی خطرناکتر از آبی است که جریان دارد. کردی

پنج شنبه 10/8/1386 - 16:34
پسندیدم 0
UserName