گل زرد
توسط : salman s
گفتم به گل زرد چرا رنگ مني
افسرده و دلتنگ چرا مثل مني
من عاشق اويم که رنگم شده زرد
تو عاشق کيستي که هم رنگ منی
پنج شنبه 10/8/1386 - 13:20
پسندیدم 0
UserName