يک دقيقه
توسط : salman s

عرض يک دقيقه مي شه يک نفر رو خرد کرد... در يک ساعت مي شه يک نفر رو دوست داشت و در يک روز فقط يک روز مي شه عاشق شد ولي يک عمر طول مي کشه تا کسي رو فراموش کرد

پنج شنبه 10/8/1386 - 13:12
پسندیدم 0
UserName