مشاركت در غذا 6
 

آدابى كه به دليل اجتماع و مشاركت در غذا،

 علاوه بر آداب ديگر بايد رعايت شود،

 هفت تاست

5- اشكالى ندارد كه دستش را ميان طشت بشويد و اگر تنها غذا مى خورد مى تواند (وقت شستن دست ) آب بينى يا خلط سينه را در طشت بيندازد و اگر كس ديگر با او هست شايسته نيست چنين كارى را بكند. و اگر ديگرى به احترام او طشت را جلوى او آورد بپذيرد و رد نكند. همچنين اشكالى ندارد كه چند نفرى با هم دستها را ميان طشت بشويند. زيرا اين عمل به تواضع نزديك تر و از انتظار زياد كشيدن بهتر است و اگر چنين نكردند، لازم نيست آب دست هر كدام را بريزند بلكه آبها در طشت جمع شود. پيامبر (ص ) فرمود: « دسته جمعى وضو بگيرند، تا خداوند همه شما را متحد سازد - بعضى گفته اند مقصود پيامبر همين مورد است ، بعضى گفته اند منظور اين است كه آب طشت را جمع كنيد - و بر خلاف مجوسيان رفتار كنيد» .(1)
ابن مسعود گويد: « دستهايتان را با هم در يك طشت بشوييد و مثل عجمها رفتار نكنيد.»
مى گويم :
در كافى از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: « دستهايتان را در يك ظرف بشوييد تا اخلاقتان خوب شود» .(2)
در محاسن برقى از عبدالرحمن بن ابى داوود نقل شده كه مى گويد: « خدمت امام صادق (ع ) غذا خورديم ، طشتى آورد و فرمود: اما شما مردم كوفه دستهايتان را نمى شوييد، مگر يك نفر ولى از نظر ما مانعى ندارد كه دسته جمعى دستمان را بشوييم . عبدالرحمن مى گويد: از اين رو ما هم همگى در يك طشت دست شستيم .» (3)
از فضل بن يونس نقل شده كه مى گويد: « وقتى كه امام ابوالحسن (ع ) در منزل ما غذا ميل فرمود، طشتى آوردند و از آن حضرت كه در بالاى مجلس بود خواستند شروع كند. فرمود: از كسى كه طرف راست تو قرار دارد شروع كن ! همين كه يك نفر دست شست ، غلام خواست طشت را بردارد، امام ابوالحسن (ع ) فرمود: طشت را بگذار (و رو به حاضران كرد و فرمود:) دستهايتان را در آن بشوييد.» (4)
از ابوعبداللّه - امام صادق (ع ) - نقل كرده اند كه فرمود: « پيش از غذا اول بايد صاحب خانه دستش را بشويد تا كسى شرم نكند و چون از غذا خوردن فارغ شد، از آن كسى كه طرف راست در قرار دارد بايد شروع كند، خواه آزاد باشد و يا برده » .(5)
در حديث ديگر، مى فرمايد: « نخست صاحب خانه ات خود را مى شويد، سپس از شخصى كه طرف راست اوست شروع و چون سفره را برداشتند از كسى كه طرف چپ صاحب منزل است شروع مى كنند و آخرين فردى كه دست مى شويد، صاحب خانه است زيرا او سزاوارتر است كه بر چربى دست صبر كند» (6)

 

پاورقى ها :

1- طبرسى اين روايت را در صفحه 159 كتاب مكارم الاخلاق نقل كرده و عراقى مى گويد: قضاعى اين روايت را در مسند شهاب از حديث ابوهريره با اسنادى نقل كرده است كه قابل اعتماد است والى ابن طاهر به جاى ابوهريره ابراهيم را نام برده و مى گويد: اين حديث از معضلات است و جاى تاءمل دارد.
2- كافى ، ج 6، ص 291، شماره 2.
3- محاسن برقى ، ص 426.
4- تهذيب ، ج 2، ص 306، محاسن برقى ، ص 425، كافى ، ج 6، ص 291.
5- كافى ، ج 6، ص 290.
6- همان ماءخذ، همان صفحه .
پنج شنبه 10/8/1386 - 13:6
پسندیدم 0
UserName