عمری بسته به عمر پادشاه
توسط : ZohooreYar
 

پیشگوی پادشاهی، زمان مرگ یکی ازنزدیکان شاه راپیش بینی کرده بود. ازقضا پیش گویی اودرست ازآب درآمد وآن شخص درزمان اعلام شده مرد. پادشاه ازاین قضیه ناراحت شد ودرصدد کشتن پیشگوبرآمد. به همین دلیل اورا احضارکرد وگفت: توکه این همه مهارت درنجوم داری، آیا می دانی خودت کی خواهی مرد؟ منجم که دیافته بود چه خوابی برایش دیده اند، جواب داد: زمان دقیقش رانمی دانم، اما درطالع خود دیده ام که سه روزپیش ازپادشاه خواهم مرد. 

آورده اند که ازآن پس منجم تحت مراقبتهای ویژه بود تا پادشاه بیشترعمرکند.

پنج شنبه 10/8/1386 - 12:59
پسندیدم 0
UserName