عشق
توسط : yarekhak
از کودکی پرسیدند: عشق چیست ؟ گفت : بازی. از نوجوانی پرسیدند:عشق چیست ؟ گفت : رفیق بازی. از جوانی پرسیدند : عشق چیست ؟ گفت : پول و ثروت. از پیــری پرسیدند : عشق چیست ؟ گفت : عمر. از عاشقی پرسیدند: عشق چیست؟چیزی نگفت! آهی کشید و سخت گریست
پنج شنبه 10/8/1386 - 12:56
پسندیدم 0
UserName