مشاعره بوعلي با ابو سعيد نيشابوري

ابوسعيد ابوالخير نيشابوري، از مشهورترين و باحال‌ترين عرفاست. رباعي هاي نغز دارد. از وي پرسيدند: تصوف چيست؟ گفت: «تصوف آن است كه آنچه در سر داري بنهي و آنچه در دست داري بدهي و از آنچه بر تو آيد بجهي». با ابو علي سينا ملاقات داشته است.
روزي بوعلي در مجلس وعظ ابوسعيد شركت كرد. ابوسعيد درباره ضرورت عمل و آثار طاعت و معصيت سخن مي‌گفت. بوعلي اين رباعي را به عنوان اينكه ما تكيه بر رحمت حق داريم نه بر عمل خويشتن، انشا كرد:
ماييم به عفو تو تولّا كرده وز طاعت و معصيت تبرّا كرده
آنجا كه عنايت تو باشد، باشد ناكرده چو كرده، كرده چون ناكرده
ابو‌سعيد في ‌الفور گفت:
اي نيك نكرده و بديها كرده وانگه به خلاص خود تمنا كرده
بر عفو مكن تكيه كه هرگز نبود نا‌كرده چو كرده، كرده چون نا‌كرده

منبع : شهيد مرتضي مطهري،مجموعه آثار، ج 14، ص 567.

پنج شنبه 10/8/1386 - 11:42
پسندیدم 0
UserName