محبوبترين بندگان خدا

هر روز يكي از فرزندان انصار كارهاي پيغمبر را انجام‌ مي‌داد. روزي نوبت انس‌ بن ‌مالك بود. ام‌ايمن، مرغ برياني را در محضر پيغمبر آورد و گفت يا‌ ‌رسول‌الله! اين مرغ را خود گرفته ‌‌ام و به خاطر شما پخته ‌ام.
‌حضرت دست به دعا برداشت و عرض كرد:
خدايا محبوبترين بندگانت را برسان كه با من در خوردن اين مرغ شركت كند.
در همان هنگام در كوبيده شد، پيغمبر(ص) فرمود:
انس! در را باز كن، انس گفت: خدا كند مردي از انصار باشد.
اما از پشت در علي(ع) را مشاهده كرد، پس گفت: پيغمبر مشغول كاري است، و بر گشت سرجايش ايستاد.
بار ديگر در كوبيده شد، باز پيغمبر(ص) فرمود: در را باز كن.
باز انس دعا كرد مردي از انصار باشد، در را باز كرد ديد باز هم علي(ع) است،
انس گفت: پيغمبر مشغول كاري است و برگشت سر جايش ايستاد.
باز در كوبيده شد، پيغمبر فرمود: انس! برو در را باز كن و او را به خانه بياور، تو اول كسي نيستي كه قومت را دوست داري، او از انصار نيست.
من رفتم و علي را به خانه آوردم و با پيغمبر مرغ بريان را خوردند. 
آري علي محبوبترين افراد در پيشگاه خدا و پيغمبر(ص) بود و قهراً در نزد شيعيانش بهترين محبوبهاست

منبع : شهيد مرتضي مطهري، جاذبه و دافعه علي ـ عليه السّلام ـ، ص 97 و 98.

پنج شنبه 10/8/1386 - 11:37
پسندیدم 0
UserName