گوشت خوك

اوايل قرن نوزدهم، كه فشار حكومت تزاري روس بر قفقاز زياد شده بود، روحاني آزاده و مبارزي به نام محمد شامل، دست به شورش زد و مدّت بيست و شش سال در مقابل روسها مقاومت نمود.
ولي سرانجام شكست خورد و دستگير شد.
يك روز به دستور امپراطور، محمد شامل را كت بسته وارد قصر تزاري كردند. ژنرالها و درباريان جهت تماشا، دوراو جمع شدند. در آن ميان، همسر يكي از ژنرالها كه زن بسيار چاقي بود، جلو آمد و براي تحقير محمد شامل گفت: «واه! چه جانور عجيبي ... با اينكه كت بسته است؛ ولي مي‌ترسم مرا بخورد».
محمد شامل با متانت و با صداي بلند گفت: «بي جهت نترس. خداوند گوشت خوك را بر مسلمانها حرام كرده‌است».

منبع : مردان علم در ميدان عمل، ج 4، ص468

پنج شنبه 10/8/1386 - 11:34
پسندیدم 0
UserName