خواب يا واقعيت؟

روزي، خليفه بهلول را احضار كرد كه: خوابي ديده‌ام، مي‌خواهم تعبيرش كني.
گفت: چيست؟
گفت: خواب ديدم به جانور وحشتناكي تبديل شده‌ام و نعره زنان به اطراف خود هجوم مي‌برم و آنچه از خرد و كلان در سر راه خود مي بينم در هم مي‌شكنم و مي‌بلعم. بگو تعبيرش چيست؟
بهلول گفت: من تعبير واقعيت ندانم، فقط خواب تعبير مي‌كنم.

پنج شنبه 10/8/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName