صدايم كن.......
توسط : yarekhak
دلم را خوش نخواهم كرد دلم را جز به فريادي، كه شايد روزي از لب هاي خاموشت به پا خيزذ ، خوش نخواهم كرد من ندارم چشم بينايي ، ولي سر تا به پا گوشم كه شايد روزي از دنياي خاموشي خود بگريزي و دركوچه هاي تنگ فريادت بگويي حرفي و دل شاد گرداني دل سردم دلي را كه هميشه باخته در يك نبرد نابرابر، با يك احساسي كه اسمش نيز نمي دانم ! دلم را خوش نخواهم كرد حتي به سو سوي كم اميد چشمانت به روزي كه درون من ببيني و بفهمي عشق را دلم را خوش نخواهم كرد حرفي بزن آخر ، فرياد كن اسمم صدايم كن كه مدت هاست نشنيدم صدای آرامت را  صدايم كن تو كه خوب مي داني ، من ، دلم را جز به فريادي كه شايد روزي از لب هاي خاموشت بپا خيزد ؛ خوش نخواهم كرد صدايم كن
پنج شنبه 10/8/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName