......................................................
توسط : mostafa2_gh

به جنهم که زمان روی تنم سنگین است

روح بی حوصله ام در بدنم سنگین است

کلماتم همه کوتاه و صریحند اما!

نفسم قفل و دلم قفل و زبانم زخمی است

با سکوتی که برای دهنم سنگین است

.

.

.

لطفا اتش بزنیدم اگر امشب مردم

چون که این مرده برای کفنم سنگین است

پنج شنبه 10/8/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName