. . .
توسط : عافی
 

التماس به خدا شجاعت است

اگر بر آورده شود رحمت است

اگر برآورده نشود حکمت است

التماس به خلق خدا ذلت است

اگر بر آورده شود منت است

اگر بر آورده نشود خفت است

پنج شنبه 10/8/1386 - 10:15
پسندیدم 0
UserName