بزرگترين داروي خشم
توسط : حامد...
 

بزرگترين داروي خشم ، صبر و درنگ است.

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:34
پسندیدم 0
UserName