واحد
توسط : jadval

ارز=برنج=دوخردل بری ؛ اوقیه=وقیه=7.5 مثقال ؛ باقلا=نیم درهم ؛ بندقه=فندق=یک درهم

حبه=یک دوازدهم درهم=یک سوم مثقال=چهارده ارزه=2شعیره(جو)

حمصه(نخود)=چهارجو(شعیره)ویک ربع جو

دانق=دانگ=یک حبه از مثقال و دوقیراط از درهم ؛ درخمی=یک درم=حدود یک مثقال یا یک درهم

درهم=48حبه=60شعیره ؛ رطل=12اوقیه=90مثقال=130 درهم ؛ صاع=چهار من

طسوج=احبه از درهم و ازمثقال دونیم حبه ویک پنجم حبه ؛ قنطار=شش من =حدود 120رطل

قیراط=3یا4حبه ؛ کف=قبضه=شش مثقال ؛ کیل=36من

مثقال=یک ویک سوم یا هفت چهارم درهم ؛ ملعقه=ازمعجون ها 4مثقال واز ادویه خشک 2 مثقال

من=180مثقال=260درهم=من ایرانی (تبریزی)=600مثقال و من شاه دو برابر آن است.

یک مثقال=5گرم ؛ اوقیه=37/5 گرم ؛ یک درهم= هفت دهم مثقال=3و نیم گرم

یک رطل=450گرم ؛ یک حبه=9/3 گرم

" توسط مسعود ایرجی برگرفته از کتاب: قرابادین کبیر(مخزن الادویه) نوشته: سید محمد حسین عقیلی علوی خراسانی شیرازی چاپ: بوذرجمهری "

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:8
پسندیدم 0
UserName