تحميل ماليات تازه (تمبر) و اعتراض و انقلاب مهاجرنشينان 13 گانه آمريكاي شمالي
توسط : jadval
تحميل ماليات تازه (تمبر) و اعتراض و انقلاب مهاجرنشينان 13 گانه آمريكاي شمالي

اول نوامبر سال 1765 ميلادي قانون تمبر مصوب پارلمان انگلستان كه تحميل ماليات تازه اي از جانب اين دولت انگلستان بر مهاجرنشينان انگليسي در آمريكاي شمالي بود به اجرا گذارده شد كه مهاجرنشينان مقيم ماساچوست به ويژه ايرلنديها و اسكاتلنديهايشان كه سابقه طولاني دشمني با دولت لندن (اينگلند) را داشتند اعتراض كردند و به دليل اين كه بدون حضور نماينده آنان تصويب شده بود تقاضاي لغو آن را كردند و به اين سان جنبش استقلال طلبي در آمريكاي شمالي پا گرفت كه در آغاز هم مورد حمايت همه مهاجران نبود. اعتراضي كه با اجراي قانون تمبر آغاز شد كمتر از يازده سال بعد، در چهارم ژوئيه سال 1776 منجر به صدور اعلاميه استقلال مهاجرنشينان گرديد و فدراسيون آمريكا شمالي به وجود آمد كه مدعي است ابر قدرت جهان امروز است و مي كوشد كه به هر ترتيب، اين مقام را براي مدتي ديگر حفظ كند.
     دولت لندن از دهها سال پيش از آن، از مهاجرت اسكاتلنديها و ايرلنديها به آمريكاي شمالي استقبال كرده بود تا از شر آنان در بريتانيا آسوده خاطر شود؛ غافل از اين كه آنان در آمريكا هم دست از مخالفت بر نخواهند داشت و هسته اوليه جنبش استقلال خواهي را همين اسكاتلندي ها و مهاجران ايرلندي تبار به وجود آوردند و با استفاده از فرصت تازه (اجراي قانون تمبر) دست به تبليغ بر ضد دولت لندن زدند و انقلاب وارد مرحله قطعي خود شد.

پنج شنبه 10/8/1386 - 8:54
پسندیدم 0
UserName