شهادت حضرت آيت الله سيد محمد على قاضى طباطبايى (ره)
توسط : jadval

شهادت حضرت آيت الله سيد محمد على قاضى طباطبايى (ره)

در سـال 1333 قـمـرى 1293 شـمـسـى در تـبـريـز مـتـولد شـد تـحـصـيلات مقدماتى را در مدرسه طالبيه از محضر پدر و عمويش فـراگـرفـت در سـال 1357 قـمـرى 1316 شـمسى هنگام قيام مردم تبريز به خاطر مبارزه همراه پدرشان به تهران تبعيد گرديدند و پس از چند ماه توقف اجبارى در تهران و رى به تبريز بازگشت.
در سـال 1318 شـمـسـى جـهـت ادامـه تـحـصـيـل بـه حـوزه قم مشرف گـرديـد. و از مـحـضـر آيـات عـظـام حـجـت ، صـدر، بـروجـردى ،گـلپـايـگـانـى و حـضـرت امـام كـسـب فـيـض كـرد. درسال 1328 راهى نجف شد و در درس آيات عظام كاشف الغطاء علامه محمد حسين ، حكيم عبدالحسين رشتى ،ميرزا باقر زنجانى ،بجنوردى شـركـت و بـهـره هـاى شـايـانـى بـرد و درسال 1331 شمسى مجددا به تبريز مراجعت نمود او در دوران زعامت حـضـرت امـام (ره ) نـمـايـنـده تام الاختيار ايشان بودند و با شروع نهضت اسلامى در سال 1341 شمسى مبارزات او عليه رژيم پهلوى اوج گـرفـت و رژيـم او را بـه زنـدان قزل قلعه زندانى كرد.و سپس به شهرهاى بافت و كرمان و زنجان تبعيد نمود و به سبب فشارها و ضربات روحى و جسمى در يكى از بـيـمـارسـتـان هـاى تـهـران بـسـتـرى شـد و بـعـد از خـارج شدن ازبيمارستان به عراق تبعيد و يك سال در آنجا به سر برد بعد ازيـك سـال به ايران بازگشت و به هدايت مردم ،روشنگرى و تبليغ اسلام پرداخت .
نحوه شهادت
شهيد آيت الله قاضى طباطبايى در دهم آبان 1358 شمسى مصادف بـا عـيـد سـعـيـد قـربان در خطبه نماز مى گويد: ((مرا تهديد به قتل مى كنند ،من از شهادت نمى ترسم و آماده ام و از خدا مى خواهم )).
در هـمـان روز ،بـعـد از اقـامـه نـمـاز مـغـرب و عشا در راه مراجعت به مـنـزل تـوسـط مـنـافـقـيـن در خـيـابـان مـورد اصـابـت گـلوله هـاى نـاجـوانـمـردانـه قـرار مـى گـيـرد. جـسـد غـرق بـه خون ايشان به بيمارستان منتقل مى گردد. اما مداواى پزشكان مؤ ثر واقع نگرديدو به آرزوى ديرينه خويش رسيد.
ايشان بعد از شهادت شهيد مطهرى بارها گفته بود:
((اى كـاش مـن هـم مـثـل اسـتاد مطهرى روزى شربت شهادت بنوشم ))حضرت امام فرمودند: ((عزيزان من ! در انقلابى كه ابرقدرتها رابه عقب رانده و راه چپاولگرى آنان را از كشور بزرگ بسته است ،اين ضايعات و ضايعات بالاتر اجتناب ناپذير است )).

پنج شنبه 10/8/1386 - 8:40
پسندیدم 0
UserName