با همه فشار متفقين، مجلس و دولتمردان زير بار لغو قانون نظام وظيفه عمومي نرفتند
توسط : jadval
با همه فشار متفقين، مجلس و دولتمردان زير بار لغو قانون نظام وظيفه عمومي نرفتند

در پايان دهه اول آبان 1320 مجلس و مقامات دولت وقت، با وجود اشغال نظامي ايران، موفق شدند متفقين را قانع كنند كه از اصرار به لغو و يا اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي ايران منصرف شوند. در برابر اين اصرار متفقين، تنها تني چند از مقامات وقت سر فرود آورده بودند. اين چند تن همان هايي كه افراد پادگانها را در روز حمله نظامي به وطن مرخص كرده بودند!. متفقين خواسته بودند كه ايران به جاي خدمت وظيفه و داشتن ارتشي عظيم، براي خود يك سپاه سي هزار نفري استخدامي مركب از نظاميان حرفه اي به وجود آورد. پس از پيروزي انقلاب نيز برخي گروههاي چپگرا كه خواب فدراليزه كردن ايران را ديده بودند اصرار به لغو قانون وظيفه عمومي و انحلال ارتش را داشتند كه موفق نشدند.

پنج شنبه 10/8/1386 - 8:38
پسندیدم 0
UserName