پیام کنکور
توسط : اشنا

پیام کنکور

  ذلت کنکور پر سوز و کداز را که به یاد آوردنش مزید آزار است و از یاد بردنش مستوجب کار.

هر کنکوری که بر گذار می گردد موجب است به اظطراب و چون قبول نگردی می شوی خانه خراب.

پس در هر کنکوری دو زجر موجب است و بر هر زجری دو التماس واجب.

از دست و زبان که بر آید

کز عهده کنکور به در آید

باران بی حساب داوطلبان آنجا رسیده و سیل پر خروش مردودین ردیف گشته و اشک بی پایان از چشم بیرون آمده و بس روزنامه ها که پاره گشته.

داوطلبان را گفته که خودکار و مداد بگسترانند و چهار خانه های دایره وار پر کنند و مردودین را گفته که تلاش دگر کنید و قبول شدگان را گفته که نخندید که شهریه در راه است.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو مدرک بستانی و به جایی نرسی.

در خبر است که پس از سالیانی چند و دریافت مدرک از مکاتب عالیه همچنان در پی کار دوان اند  گویند که سبویی از سفال ناب تراشیده و مرحمت می دارند مدرکی بر لب آن نهاده و آبش بنوشند.

«ابوالفضل نوری»

«کاشان روستای محمد آباد»

پنج شنبه 10/8/1386 - 0:26
پسندیدم 0
UserName