این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

Intel

INTergratedELectronicsیعنی مدارات مجتمع الکترونیک که به طور مختصر INTELنام نهادند.

موسسان این شرکت بزرگ تولید کننده سخت افزاری از اولش هم دلیل نامگذاریشان سخت افزاری بود چون از بدو تاسیس با تاکیدی که روی ساخت مدارات مجتمع داشتند نام آن را

 

چهارشنبه 9/8/1386 - 16:43
پسندیدم 0
UserName