این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

HP

چون موسسان آن 2مهندس بنامهای بیل هیولت و دیو پاکارد بودند . برای اینکه نام شرکت هیولد پاکارد یا پاکارد هیولت نامیده شود دست به شیر یا خط زدند و نتیجه هیولد پاکارد در آمد.

چهارشنبه 9/8/1386 - 16:42
پسندیدم 0
UserName