این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

Xerox

 

بد نیست بدانید

 

Xerدر زبان یونانی به معنای خشک است و این تکنولوژی کپی کردن خشک در زمانی که اکثر کپی کردنها به روشهای فتو شیمیایی که باعث خیس بودن کار بودانجام می گرفت فوق الاعاده بود
چهارشنبه 9/8/1386 - 16:41
پسندیدم 0
UserName