این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

SUN

موسسان این شرکت بزرگ واسه اینکه نام دانشگاهشون رو جهانی کنن ازکلمه

میباشد استفاده کردند.

sun که مخفف کلمهStandfordUnivercityNetwork
چهارشنبه 9/8/1386 - 16:37
پسندیدم 0
UserName