آقا زين العابدين اصفهاني ملقب به اشرف الكتاب
توسط : dj_dost

اشرف الكتاب

 

مرحوم آقا زين العابدين فرزند محمدتقي حدود سال 1187ق در اصفهان متولد شد .خط را نزد آقا محمود خوشنويس اصفهاني وآقا عبدالغفار اصفهاني فراگرفت وبا مشق نمودن از روي خط ميرزا احمد ني ريزي به اوج قله نسخ نويسي در زمان خود رسيد وخوشنويس دربار فتحعلي شاه وناصرالدين شاه قاجار شد ودر زمان ناصرالدين شاه ملقب به اشرف الكتاب گرديد. از همين رو سلطاني رقم مي كرد.

خط نسخ تا قرن يازدهم شيوه كهن كه آميخته با ثلث بود طي مي نمود و در قرن دوازدهم اساتيدي چون آقا ابراهيم وخصوصاً ميرزا احمد نيريزي نسخ را از ثلث جدا نموده وشيوه اي نوين در نسخ نويسي ابداع كرده . اين سبك در دوره اي بعد ادامه پيدا كرد وكساني چون آقا محمد هاشم اصفهاني وپس از وي اشرف الكتاب پيروان برجستة اين سبك بودند . اشرف الكتاب شيوه وسبكي خاص در نوشتن نسخ داشت كه از شيوة ديگر معاصران نامدارش « عرصه نسخ نويسي مانند آقا غلامعلي خوشنويس اصفهاني ممتاز بود ومحكمتر وجا افتاده تر مي نوشت و قلمش به سان سربي بر كاغذ نقش مي بست.

در مكتب اشرف الكتاب شاگردان بسياري تربيت شدند كه برخي در زمان خوداو به مقام عالي در خوشنويس رسيده ودر عرصه هنر نسخ نويسي تجلّي نمودند. استاداني چون:

ميرزا علي رضا معروف به ميرزا آقا جان  متخلص به « پرتو » كه از جمله بهترين شاگردان اشرف الكتاب بود.

شرف المعالي سيد سيد محمد اصفهاني متخلص به بقا كه در ثلث و نسخ از اعاظم خوشنويسان بود.

ميرزا محمد علي سلطان الكتاب اصفهاني از اساتيد برجسته خط نسخ ، ثلث و رقاع.

ميرزا محمد علي خوشنويس جد خاندان قدسي كه همه در عرصه خوشنويس وادب صاحب نام مي باشند.

اشرف الكتاب در دوران طولاني عمرش كه غريب صدو ده سال مي باشد كتب ادعيه وحديث وايات بياري از قرآن مجيد را كتابت نمود كه بسياري از آثار رقم را روي به جا مانده است ومجموعه تاريخي، فرهنگي ومذهبي تخت فولاد در راستاي احياء گنجينه هاي فرهنگي وهنري تخت فولاد ، در حركتي ارزشمند مجموعه اي از آثار ارزشمند كه شامل زيارت امير المومنين (ع) زيارت عاشورا ودعاي علقمه مي باشد، تحت عنوان ولايت عشق به چاپ رسانده است .آقا زين العبدين با اينكه نزديك به صد وده سال از عمرش مي گذشت به هيچ وجه سستي وناتندرستي ورعشه در دستش پيدا نشد وهمچنان به محكمي وقرصي عهد جواني كتابت مي كرد وبه عقيدة برخي از اساتيد خط در پيري شيرين تر وقرص تر مي نوشته است.

ميرزا عبدالله سرگشته در وصف خط اشرف الكتاب چنين سروه است:

به پيش خط خوش اشرف الكتاب

زخط سبز ، نكويان همه دهان بستند

 

سرانجام دست توانا وكلك اعجاز انگيز اين نابغه دوران در نهم شعبان 1295ق از كار افتاد وچشم از جهان فاني فرو بست ودر صحن شرقي تكيه آقا حسين خوانساري در تخت فولاد به خاك سپرده شد.

آقا زين العابدين اصفهاني ملقب به اشرف الكتاب نسخ نويس برجسته ايران در زمان قاجار مي باشد.

 

چهارشنبه 9/8/1386 - 15:56
پسندیدم 0
UserName