آیا غذایی برای طوطی نمی فروختند!!!
توسط : بر ز خ
 

سلام

خانمی یک طوطی خرید. اما روز بعد آن را به مغازه برگرداند. او به صاحب مغازه گفت : « این پرنده صحبت نمی کند. » صاحب مغازه پرسید : « آیا در قفسش آینه ای هست ؟ طوطی ها عاشق آینه هستند. آن ها تصویرشان را در آینه می بینند و شروع به صحبت می کنند. » آن خانم یک آینه خرید و رفت.
روز بعد باز آن خانم برگشت، طوطی هنوز صحبت نمی کرد. صاحب مغازه پرسید : « نردبان چه ؟ آیا در قفسش نردبانی هست ؟ طوطی ها عاشق نردبان هستند. » آن خانم یک نردبان خرید و رفت.
اما روز بعد باز هم آن خانم آمد. صاحب مغازه پرسید : « آیا طوطی شما در قفسش تاب دارد ؟ نه ؟! خوب مشکل همین است. به محض این که شروع به تاب خوردن کند، حرف زدنش تحسین همه را بر می انگیزد. » آن خانم با بی میلی یک تاب خرید و رفت.
وقتی که آن خانم روز بعد وارد مغازه شد، چهره اش کاملا تغییر کرده بود. او گفت : « طوطی مرد ! »
صاحب مغازه شوکه شد و پرسید : « واقعاً متاسفم، آیا او یک کلمه هم حرف نزد ؟ »
آن خانم پاسخ داد : « چرا ! درست قبل از مردنش با صدایی ضعیف از من پرسید که آیا در آن مغازه، غذایی برای طوطی ها نمی فروختند ؟ »

چهارشنبه 9/8/1386 - 15:11
پسندیدم 0
UserName