فرشته بيكار
توسط : reza6146

فرشته بيكار

.
مردی خواب عجيبی ديد
.
او در عالم رويا ديد كه نزد فرشتگان رفته و به كارهای آنها نگاه می كند
هنگام ورود ، دسته بزرگی از فرشتگان را ديد كه سخت مشغول كارند و تند تند نامه هايی را كه توسط پيك ها از زمين می رسند ، باز می كنند و آنها را داخل جعبه هايی می گذارند
«
مرد از فرشته ای پرسيد : « شما داريد چكار می كنيد ؟
«
فرشته در حاليكه داشت نامه ای را باز می كرد ، جواب داد : « اينجا بخش دريافت است ، ما دعا ها و تقاضاهای مردم زمين را كه توسط فرشتگان به ملكوت می رسد به خداوند تحويل می دهيم
مرد كمی جلوتر رفت . باز دسته بزرگ ديگری از فرشتگان را ديد كه كاغذهايی را داخل پاكت می گذارند و آنها را توسط پيك هايی به زمين می فرستند
«
مرد پرسيد : « شماها چكار می كنيد ؟
يكی از فرشتگان با عجله گفت : « اينجا بخش ارسال است ، ما الطاف و رحمات خداوند را توسط فرشتگان به بندگان زمين می فرستيم
مرد كمی جلوتر رفت و يك فرشته را ديد كه بيكار نشسته
«
مرد با تعجب از فرشته پرسيد : « شما اينجا چكار می كنی و چرا بيكار ی ؟
فرشته جواب داد : « اينجا بخش تصديق جواب است . مردمی كه دعاهايشان مستجاب شده ، بايد جواب تصديق دعا بفرستند
«
ولی تنها عده بسيار كمی جواب می دهند
«
مرد از فرشته پرسيد : « مردم چگونه می توانند جواب تصديق دعاهايشان را بفرستند ؟
« !
فرشته پاسخ داد : « بسيار ساده است ، فقط كافيست بگويند : خدايا متشكريم

فرا

چهارشنبه 9/8/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName