چند بيت از حافظ(-_-)(-_-)(-_-)....... .
توسط : hesam_k_2007
روشن از پرتورويت نظري نيست كه نيست
 
منت خاك درت بر بصري نيست كه نيست
 
ناظر روي تو صاحب نظرانند ولي
 
سرگيسوي تو در هيچ سري نيست كه نيست
 
اشك غماز من از سرخ برآمد چه عجب
 
خجل ازكرده ي خودپرده دري نيست كه نيست 
چهارشنبه 9/8/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName