قوت بدن
 

چهار چيز بدن را قوى مى كند:


الف - خوردن گوشت ؛


ب - بوى خوش استشمام كردن ؛


ج - غسل زياد  ؛


د - لباس كتان پوشيدن .

چهارشنبه 9/8/1386 - 12:56
پسندیدم 0
UserName