گفته پیرهرات
توسط : mjtrhz

با خلق میامیز که مغرور شوی  /  درخلق بمانی و از او دور شوی

با خلق جهان مگو تو راز دل خویش  /  درمان نتوانند و تو رنجور شوی

چهارشنبه 9/8/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName