عشق چیست ؟

از کودکی پرسیدند: عشق چیست ؟ گفت : بازی.

از نوجوانی پرسیدند:عشق چیست ؟ گفت : رفیق بازی.

از جوانی پرسیدند : عشق چیست ؟ گفت : پول و ثروت.

از پیــری پرسیدند : عشق چیست ؟ گفت : عمر.

از عاشقی پرسیدند: عشق چیست؟چیزی نگفت! آهی کشید و سخت گریست

چهارشنبه 9/8/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName