ارزش سلطنت هارون

روزي هارون از بهلول پند خواست
بهلول پرسيد:
اگر در بيابان بي‌آب بماني و تشنگي بخواهد در گلوي تو مرگ بريزند چه مي‌كني؟ ودر مقابل مقدار كمي آب چه مي‌دهي؟
هارون گفت:
صد دينار طلا
بهلول گفت:
اگر كسي كه صاحب آب است به پول راضي نشود؟
هارون گفت:
نصف پادشاهي‌ام را مي‌دهم.
بهلول گفت:
حال اگر به حبس البول مبتلا شوي و نتواني رفع آن كني چه مي‌دهي تا معالجه‌ات كنند؟
هارون گفت:
نصف ديگر پادشاهي‌ام را مي‌دهم
بهلول گفت:
پس اي خليفه اين پادشاهي كه كمتر از آبي و بولي ارزش دارد چگونه تو را مغرور مي‌‌كند بينديش و با آفريدگان خدا خوش رفتار باش.

منبع : علي اكبر رباني، داستانهايي از بهلول عاقل، ص 73

چهارشنبه 9/8/1386 - 11:12
پسندیدم 0
UserName
x