پیغمبر(ص) فرمود: برای من شش چیز را عهده دار شوید تا برای شما بهشت را عهده دار شوم.
توسط : mohsenpour
 

پیغمبر(ص) فرمود: برای من شش چیز را عهده دار شوید تا برای شما بهشت را عهده دار شوم؛چون خبرگزاری کنید دروغ نگویید، وچون وعده دهید تخلف نکنید،وچون امانتی پذیرفتید خیانت نکنید،چشمان خود را بر هم نهید و از نامحرم نگه دارید،ودست و زبان خود را از آزار مردم باز دارید.

منبع:خصال شیخ صدوق

دوشنبه 23/7/1386 - 16:29
پسندیدم 0
UserName