پادشاه عالم
توسط : mohsenpour

در مجلس خوبان شهزادی زملک بالاست
در غربت گیتی هر دم ز فلک بالاست
انکه دیده و دیدن بر رنجش او پیدا شد
در وصلت عشق او دید و به هر دم شیدا شد
از چهره ی پر تابش شمس پرده به رخ انداخت
در وادی دیدارش رب خنده به خلق انداخت
اوازه ی عهدی بود که از اغاز خطا ادم داد
سیمای رهی بود کز اغاز وفا خاتم داد
به یگانه خلوت رازی جلوه ی ایزد پوشید
بر در باغ ازلی رفت و به غایت کوشید
که جهان مست شود از باب حقایق
که فغان رخت ببندد از گل ناب شقایق

دوشنبه 23/7/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName