برای تغییر افکار خود
توسط : حامد...
 

برای تغییر افکار خود ما نیاز داریم تا با جانشین ساختن حقیقت بجای پیش فرضها اعتماد بنفس را بدست آوریم و در سطح متعارف زندگی قدم بزنیم. حقیقتی که براساس رابطه شخصی و دوطرفه ما با خدا است نه یک ایده مدرنیسم و یا باور محض

دوشنبه 23/7/1386 - 11:55
پسندیدم 0
UserName