اگر كاري ارزش
توسط : حامد...
 

اگر كاري ارزش انجام دادن داشته باشد، بايد آن را شروع كنيد ، حتي اگر در اوايل كار نتوانيد آن را به خوبي انجام دهيد.

دوشنبه 23/7/1386 - 11:52
پسندیدم 0
UserName