هر گاه از كار نيك،
توسط : حامد...
 

هر گاه از كار نيك، خرسند و از كار بد، دلتنگ شدي مؤمن هستي .

دوشنبه 23/7/1386 - 9:54
پسندیدم 0
UserName