امنیت به این معنی است
توسط : حامد...
 

امنیت به این معنی است که خود را آنگونه که هستیم بپذیریم علی رغم آنچه که انجام میدهیم

دوشنبه 23/7/1386 - 9:46
پسندیدم 0
UserName