عشق
توسط : majid300041

مِهرت به ازل نظر چو در كارم كرد

بنمود جمال و عاشق زارم كرد

من خفته بُدم به ناز در كتم عدم

حُسن تو به دست خويش بيدارم كرد

يکشنبه 22/7/1386 - 13:51
پسندیدم 0
UserName