به در بسته چشم میدوزی یا ...؟
توسط : بر ز خ

سلام

 هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم  . هلن کلر

 

يکشنبه 22/7/1386 - 10:22
پسندیدم 0
UserName