خواب
توسط : aftab

شما به چه ميزان خواب، نيازمنديد؟

ميزان نياز به خواب ازافرادي به فرد ديگر متفاوت است. بعضي از افراد فقط به چهارساعت خواب درشب نياز دارند، اما بعضي ديگر به نظر مي رسد كه به ده ساعت خواب نياز داشته باشند.

 

بعضي از افراد از اينكه فقط پنج يا شش ساعت درشب مي خوابند شكايت دارند. اين درحالي است كه بعضي ازهمين افراد صبح بيدار مي شوند در حاليكه خستگي شان برطرف شده ودرطول روز بخوبي كارمي كنند. پنج يا شش ساعت خواب تمام آن چيزي است كه آنها بيشتر مواقع نياز دارند. آنها دچاربيخوابي نيستند.

 

بعضي ديگرازمردم، بعد ازهشت ساعت خواب باز هم احساس خستگي مي كنند. آنها نياز به بيش از متوسط هفت يا هشت ساعت خواب« طبيعي » دارند. فقط يك ساعت خواب اضافه تر به آنها در بر طرف شدن خستگي كمك مي كند.

 

امتحان كنيد تا بفهميد به چه ميزان خواب نيازدايد.

 

همچنين به خاطرداشته باشيد كه مقدارخوابي كه شما نيازمنديد متفاوت خواهد بود. ممكن است نياز شما به خواب كاهش يابد و توانايي شما درخوابيدن زماني كه بطورمنظم ورزش مي كنيد وكارهايي را با لذت وبه سادگي انجام مي دهيد، بهبود يابد. ممكن است درزماني كه دچار فشار رواني بيشتري هستيد يا زماني كه كمتر فعاليت داريد ( براي مثال،‌ انتقال ازيك كارپرتحرك به كار كم تحرك همچون دانش آموزي كه بعد از داشتن يك تابستان پرتحرك به مسئوليت كم تحرك خود بازمي گردد) در حاليكه به خواب بيشتر نياز داريد، ‌بيخوابي بيشتري را نيز تجربه كنيد.     

 

يکشنبه 22/7/1386 - 8:25
پسندیدم 0
UserName