امانت داري موجب
توسط : حامد...
 

امانت داري موجب روزي ، و خيانت موجب ناداري است .

يکشنبه 22/7/1386 - 7:46
پسندیدم 0
UserName