دوستی تنها وقتی با معناست
توسط : حامد...
 

دوستی تنها وقتی با معناست که از روی شور و سر خوشی باشد.آنگاه عشق متولد میشود...عشق تنها وقتی با معناست که از روی عشق الهی باشد.آنگاه عبادت زاییده میشود.

يکشنبه 22/7/1386 - 7:43
پسندیدم 0
UserName