کسی که به خودش اعتماد میکند.
توسط : حامد...
 

کسی که به خودش اعتماد میکند. نسبت به زیباییش شناخت می یابد . به این شناخت میرسد که هر قدر بیشتر به خو اعتماد کنی  بیشتر شکوفا می شوی. بیشتر در حالتی از رهایی و فراغ بال قرار داری  .هر قدر بیشتر در صلح و صفا و آسودگی خیال باشی  ساکن تر و خنک تر و ساکت تری.

يکشنبه 22/7/1386 - 7:33
پسندیدم 0
UserName