نقش خداوند در حوادث تلخ و شيرين
توسط : mahe_sorkh

به نام خدا

ما اصابِِك مِن حسنةٍ فمِن الله و ما اصابِك مِن سيئةٍ فمِن نّفسِك .هر خوبي به تو برسد از خداوند است و هر بدي كه به تو رسد ازنفس خودت مي باشد.

من كه خودم مصداقي از اين ايه هستم شما چطور؟

يکشنبه 22/7/1386 - 5:50
پسندیدم 0
UserName