تواي صفاي ضميرم چرانمي آيي؟...
توسط : raki
 تواي صفاي ضميرم چرانمي آيي؟...چرابهانه نگيرم چرانمي آي؟ اگر حجاب ظهورت وجود تار من است...خدا كند كه بميرم چرا نمي آيي؟
شنبه 21/7/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName