خدا نگهدار ...
توسط : raki
خدا نگهدار تو اي چشم تر // خدا نگهدار دعاي سحر خدا نگهدار فضاي جنون // خدا نگهدار دل غرق خون گذشت شبهاي قشنگ وفا // خدا به سينه هاي تنگ ده شفا دلم گرفته است جنون سر زده // نيمه شب گدا در خانه تودر زده خدا دلم دگر ز دستم برفت // قدر نداسته ز دستم برفت دعاي افتتاح يادت به خير//ضحي و انشراح يادت به خير خدا نگهدار دعاي کبير // ارحم يا راحم شيخ الکبير خدا نگهدار جوشن صغير // ارحم يا رازق طفل الصغير شده دگر ماه خدا سوي غروب // اغفر يا غافر کل الذنوب فغان زبي صاحبي و بي دل
شنبه 21/7/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName