كم كم غروب ماه خدا ديده مي شود
توسط : raki
كم كم غروب ماه خدا ديده مي شود//صد حيف از اين بساط كه برچيده مي شود //در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت//خوشبخت آن كسي كه بخشيده مي شود
شنبه 21/7/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName